Европейската комисия прие своята работна програма за 2020 г.

Урсула Фон дер Лайен
В нея се определят действията, които Комисията ще предприеме през 2020 г., за да превърне политическите насоки на председателя Урсула Фон дер Лайен в реални ползи за европейските граждани, предприятия и общество. Движещата сила зад тази първа работна програма е стремежът успешно да се използват възможностите, които ще открият двата взаимосвързани прехода — екологичният и цифровият.
През 2020 г. Европейската комисия ще започне да превръща шестте основни амбициозни цели на председателя Фон дер Лайен в конкретни инициативи, които след това ще бъдат договорени и изпълнени в сътрудничество с Европейския парламент, държавите членки и други партньори:
 
Европейски зелен пакт: След представянето на първите ключови инициативи през декември 2019 г. и януари 2020 г. Комисията ще предложи европейски законодателен акт в областта на климата, с който да закрепи целта за въглеродна неутралност до 2050 г. в законодателството. Всички тези усилия ще бъдат обединени в Европейски пакт за климата с участието на регионите, местните общности, гражданското общество, училищата, промишлеността и хората. ЕС ще поеме водеща роля и в международните преговори преди 26-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Глазгоу. Комисията ще представи инициативи за борба със загубата на биологично разнообразие и — чрез стратегията „От фермата до трапезата“ — ще подкрепя земеделските стопани да осигуряват висококачествени, достъпни и безопасни храни по по-устойчив начин.
 
Европа, подготвена за цифровата ера: Нова европейска стратегия за данните ще позволи на нашия Съюз да извлече максимална полза от огромната стойност на неличните данни като постоянно растящ и многократно използваем актив в цифровата икономика. Това ще включва възможно най-доброто използване на потенциала на цифровите данни и разработването и използването на изкуствен интелект, който зачита нашите европейски ценности и основни права. Нова стратегия за промишлеността за Европа ще засили нашия капацитет в областтана промишлеността и иновациите, а законодателният акт за цифровите услуги ще укрепи единния пазар за цифрови услуги и ще спомогне да се осигурят правната сигурност и равните условия, от които се нуждаят по-малките предприятия.
 
Икономика в интерес на хората: След като през януари 2020 г. представи първите си идеи за силна социална Европа, Комисията ще предприеме действия, за да включи цифровия и климатичния преход в нашата уникална социална пазарна икономика, като гарантира, че нашата икономика ще съчетава социална справедливост, устойчивост и икономически растеж. Като зачита националните традиции, Комисията ще представи предложения за гарантиране на справедливи минимални заплати за работниците в ЕС, за европейска схема за презастраховане срещу безработица, както и инициативи за гарантиране на ефективно и справедливо данъчно облагане. Комисията ще предложи също така Европейска гаранция за децата, за да гарантира, че децата имат достъп до основни услуги, и ще подсили схемата „Гаранция за младежта“, за да подпомогне образованието на младите хора, както и възможностите за обучение и работа, от които те се нуждаят.
 
По-силна Европа на световната сцена: Комисията ще разработи нови стратегии за работа с нашите съседи в Африка и Западните Балкани. Тя ще продължи да работи енергично за започването на преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания. Успоредно с това тя ще се стреми да запази набраната скорост, като предложи начини за подобряване на процеса на присъединяване, в това число във връзка с методиката за разширяване и укрепването на инвестиционната рамка. Ще поддържаме нашия ангажимент за отстояването, актуализирането и модернизирането на основания на правила световен ред, за да се гарантира, че той е пригоден за съвременния свят. За да се засили геополитическата роля на Комисията, всички инициативи в работната програма ще имат силно външно измерение.
 
Утвърждаване на европейския начин на живот: Комисията ще представи нов пакт за миграцията и убежището — централен елемент на реформата на политиката за убежището. Тя ще подкрепя също защитата на здравето на европейците и ще поеме водеща роля в борбата срещу рака. Ще бъдат предприети инициативи, които ще спомогнат за увеличаване на инвестициите в уменията на хората и ще им помогнат да се справят с предизвикателствата на цифровия и екологичния преход. Комисията ще представи също и нова стратегия на ЕС за Съюза за сигурност, определяща областите, в които Съюзът може да има добавена стойност в подкрепа на държавите членки при гарантирането на сигурността — от борбата с тероризма и организираната престъпност, предотвратяването и откриването на хибридни заплахи, до повишаване на киберсигурността и устойчивостта на нашата критична инфраструктура.
 
Нов тласък за европейската демокрация: Заедно с другите институции и партньори на ЕС Комисията ще стартира Конференцията за бъдещето на Европа, благодарение на която гражданите ще могат да насочват действията на ЕС. Комисията ще продължи да гарантира силна култура на зачитане на върховенството на закона в ЕС. Освен това ще разгледаме начина, по който новите демографски реалности влияят върху всички сфери — от заетостта, социалната закрила, общественото здраве, публичните финанси и регионалната политика, цифровата свързаност, до уменията и интеграцията, и ще дадем отговор на тези реалности, например чрез инициативи във връзка със застаряването на населението.
 
Прессъобщение на Европейската комисия
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре