Политика на сближаване: по-добри резултати чрез ангажиране на  гражданите

Политика на сближаване: по-добри резултати чрез ангажиране на  гражданите

Европейската комисия ще предприеме две нови пилотни действия, с които ще се осигури по-широко ангажиране на гражданите в изпълнението на проекти в областта на политиката на сближаване по места. Целта е да се подкрепи активното участие на гражданите и организациите на гражданското общество в планирането, инвестирането и контрола на европейски средства, така че да бъдат осигурени по-добри резултати. В рамките на тези пилотни действия управляващите органи по Кохезионния фонд и организациите на гражданското общество ще получат експертни съвети и подкрепа при усвояването на знанията и уменията, които са необходими за изпълнението на проекти в областта на политиката на сближаване.

В рамките на първото пилотно действие органите, управляващи средства от ЕС, ще получат експертни съвети от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и специално съдействие при подготовката на нови инициативи за приобщаване на гражданите и насърчаване на прозрачността и отчетността. Поканата към управляващите органи, които желаят да участват в тази инициатива, вече е отворена и подробностите за участие са публикувани на уебсайта.

В рамките на второто пилотно действие Комисията ще задели 250 000 евро за подпомагане на новаторски идеи и инициативи за насърчаване на гражданското участие, по-специално това на малките и местните организации на гражданското общество. Целта е да се изпробват нови подходи за ангажиране на гражданите и да се стимулира, насърчава и подкрепя тяхното участие в политиката на сближаване с оглед да се подобри изпълнението на проектите и да се повиши ангажираността на гражданите към резултатите от тези проекти. През следващите седмици ще бъде отправена покана за представяне на идеи от страна на организациите.

Двете действия ще бъдат осъществявани в продължение на 12 месеца. Резултатите от тях ще бъдат публикувани в доклад и в ръководство, в което се съдържат поуките, формулирани при изпълнението на различните проекти, и съвети за осигуряване на по-широкото участие на гражданите в политиката на сближаване.

Прессъобщение на Европейската комисия

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре