България и Македония ще получат 17 милиона евро от ЕС за справяне с общи предизвикателства

България и Македония ще получат 17 милиона евро от ЕС за справяне с общи предизвикателства
Програмата ще е съсредоточена върху мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата и мерки, свързани със съхраняването на природата и биоразнообразието, с устойчивото използване на природните ресурси, с опазването на околната среда и с управлението на риска на трансгранично равнище. Сред акцентите на програмата е и опазването на обектите на природното и културното наследство в региона. Освен това финансирането ще помогне да се увеличи конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП) и да се подобри техният достъп до нови пазари.

Програмата за трансгранично сътрудничество обхваща 2 гранични региона в България и 3 региона в бивша югославска република Македония. Нейният бюджет е над 19 млн. евро, като близо 17 млн. евро ще дойдат по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Сред очакваните резултати са:
§  подобряване на капацитета за опазване на околната среда и устойчиво използване на съвместните природни ресурси, например чрез инвестиции в екологосъобразна инфраструктура, както и в дейности за обучение и изграждане на капацитет, насочени към публичните органи;
§  подобряване на капацитета за съвместни действия при пожари, наводнения и други извънредни ситуации чрез възстановяване на речните брегове, зонално и регионално/местно планиране, съобразено с речните басейни, и изпълнение на всеобхватни инициативи за противопожарна защита;
§  увеличаване на туристическата привлекателност чрез възстановяване на исторически сгради и поддържане на традиционни ландшафти;
§  засилено сътрудничество и изграждане на мрежи за устойчиво развитие на туризма;
§  подобряване на условията за развитие на бизнеса — конкурентоспособна местна икономика, основана на регионалните предимства и със силни връзки с международните пазари, например чрез укрепване на капацитета на образователната система, за да може тя да е ориентирана към нуждите на пазара;
§  подобряване на капацитета на публичния и частния сектор за развитие на бизнеса чрез насърчаване на предприемачеството и сътрудничеството за обмен на нови идеи, умения и технологии и стимулиране на създаването на нови предприятия.
    
Пресцентър на Представителството на ЕК в България
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре