„Обърнат триъгълник” е новият символ за някои лекарства

„Обърнат триъгълник” е новият символ за някои лекарства
От септември 2013 г. в листовката на някои лекарствени продукти на пазара на ЕС ще бъде добавен символът „триъгълник, обърнат с върха надолу“, Символът /триъгълник, обърнат с върха надолу/, който се въвежда, е  в съответствие с приет от Европейската комисия правен акт.  Този знак ще даде възможностна пациентите и специалистите в сферата на здравеопазването лесно да разпознават лекарствените продукти, които са обект на допълнително наблюдение, а придружаващият текст ще ги насърчи да докладват за всяка нежелана реакция посредством националните системи за докладване.
От септември 2013 г. символът ще бъде използван за идентифициране на лекарствените продукти, които са обект на допълнително наблюдение:
• Всички лекарствени продукти, за които е издадено разрешение след 1 януари 2011 г. и които съдържат нова активна съставка.
• Биологични лекарствени продукти, като ваксини или лекарствени продукти, получени от плазма, за които е издадено разрешение след 1 януари 2011 г.
• Продукти, за които се изисква допълнителна информация след издаването на разрешение или чието разрешение е предмет на условия или ограничения относно безопасната им и ефективна употреба.
След като за даден лекарствен продукт бъде издадено разрешение в Съюза и той бъде пуснат на пазара, неговата безопасност се наблюдава през целия му жизнен цикъл, за да се гарантира, че в случай на нежелани реакции, които представляват неприемливо ниво на риск при нормални условия на употреба, продуктът ще бъде незабавно изтеглен от пазара. Това се извършва чрез системата на ЕС за фармакологична бдителност, която е една от най-модерните и широкообхватни системи в света и с която се гарантира високо ниво на защита на общественото здраве в целия Съюз.
 
Пресцентър на "Европа Директно" в Смолян
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре